Na Říčansku se vyskytují tyto typy lesů jako přírodních biotopoů: L1 Mokřadní olšiny, L2.2 Údolní jasano-olšové luhy, L3.1 Dubohabřiny, L4 Suťové lesy, L5.1 Květnaté bučiny, L5.4 Acidofilní bučiny, L6.5 Acidofilní teplomilné doubravy, L7.1 Suché acidofilní doubravy, L7.2 Vlhké acidofilní doubravy