Říčansko

Území, které spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany.
Mapa Řičanska

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany

Ekocentrum Říčany

Působí v Říčanech od roku 2003. Naším posláním je ochrana přírody a krajiny, stejně jako zkvalitnění podmínek života v obci a regionu. Prosazujeme uplatňování zásad udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální výchovu a osvětu.

Z hlediska fytogeografického členění lze v území rozlišit tyto fytogeografické okresy: 64. Říčanskou plošinu a 41. Střední Povltaví.

Území je poměrně pestré, kromě nejčastějších druhů rostlin a živočichů mezofilních zde můžeme narazit na druhy teplomilné nebo druhy horské.

Z lesů převládají nepůvodní porosty s převažujícím smrkem nebo borovicí, místy jsou ale zachovány pěkné ukázky přírodních biotopů – acidofilních doubrav, dubohabřin, acidofilních bučin, suťových lesů, ale i acidofilních teplomilných doubrav a můžeme zde na příhodných místech najít i květnaté bučiny, které mají optimum výskytu ve výškách kolem 800 m.n.m.

Vyskytují se různé typy mezofilních i vlhkých luk, na mělkých půdách nalezneme hezky vyvinuté trávníky mělkých skeletovitých půd, v údolích též skalní trávníky s kostřavou sivou, poměrně vzácné jsou podhorské smilkové trávníky.

Na různých místech jsou zachovány mokřady, naopak značně omezený je výskyt rašelinných biotopů. Specifická vegetace je vyvinuta na plošně omezených výchozech vápenců. Pro okraje lesů jsou typické mezofilní bylinné lemy, ale můžeme se setkat vzácně i s lemy suchými bylinnými.

Vodních biotopů není v území tolik jako v jiných částech republiky, přesto i zde můžeme objevit vzácné druhy vodních rostlin a živočichů.

Za dvacet let práce pro ochranu přírody a krajiny okresu Praha-východ se situace značně změnila, většinou bohužel k horšímu – přibývá zástavby rodinných domů a chat na místech hodnotných přírodních stanovišť, zavážejí se údolí, upouští se od pravidelné péče o louky, dochází k úbytku chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů… Přesto se některé úspěchy dostavily, např. byly registrovány některé významné krajinné prvky Říčanska, byla vybudována naučná stezka v okolí Říčan, zásluhou zejména dalších lidí pracujících v ochraně přírody došlo k vyhlášení nových chráněných území na Říčansku, apod.

Tyto stránky mají přiblížit krásu přírodních hodnot regionu s přáním, aby co nejvíc krásných a úžasných přírodních biotopů Říčanska odolalo tlaku na krajinu a mohly rozdávat radost co nejvíce lidem…