Sem patří X1 Urbanizovaná území, X2 Intenzivně obhospodařovaná pole, X3 Extenzivně obhospodařovaná pole, X4 Trvalé zemědělské kultury, X5 Intenzivně obhospodařované louky, X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla, X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy, X9 Lesní kultury s nepůvodními dřevinami, X10 Paseky s podrostem původního lesa, X11 Paseky s nitrofilní vegetací, X12 Nálety pionýrských dřevin, X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla, X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace.