Ostatní přírodní biotopy

Z ostatních přírodních biotopů můžeme v Říčanech a okolí narazit na tyto vegetační typy:S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin, T4.1 Suché bylinné lemy, T4.2 Mezofilní bylinné lemy, K1 Mokřadní vrbiny, K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů, K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny