Ostatní přírodní biotopy

Z ostatních přírodních biotopů můžeme v Říčanech a okolí narazit na tyto vegetační typy:S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin, T4.1 Suché bylinné lemy, T4.2 Mezofilní bylinné lemy, K1 Mokřadní vrbiny, K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů, K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny

Biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem

Sem patří X1 Urbanizovaná území, X2 Intenzivně obhospodařovaná pole, X3 Extenzivně obhospodařovaná pole, X4 Trvalé zemědělské kultury, X5 Intenzivně obhospodařované louky, X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla, X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy, X9 Lesní kultury s nepůvodními dřevinami, X10 Paseky s podrostem původního lesa, X11…

Trávníky

Z trávníků na Říčansku můžeme najít T2.3 Podhorské a horské smilkové trávníky, T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou, T3.4 Širokolisté suché trávníky, T3.5 Acidofilní suché trávníky, T5.1 Jednoletá vegetace písčin, T5.5 Acidofilní trávníky mělkých skeletovitých půd… Řadím sem i vegetaci T6.1 Acidofilní vegetace efemér a sukulentů a T6.2 Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, které jsou…

Louky

V regionu můžeme potkat tyto typy vlhkých luk: T1.1 Mezofilní ovsíkové louky, T1.3 Poháňkové pastviny, T1.4 Aluviální psárkové louky, T1.5 Pcháčové louky, T1.6 Tužebníková lada, T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky, T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd

Lesy

Na Říčansku se vyskytují tyto typy lesů jako přírodních biotopoů: L1 Mokřadní olšiny, L2.2 Údolní jasano-olšové luhy, L3.1 Dubohabřiny, L4 Suťové lesy, L5.1 Květnaté bučiny, L5.4 Acidofilní bučiny, L6.5 Acidofilní teplomilné doubravy, L7.1 Suché acidofilní doubravy, L7.2 Vlhké acidofilní doubravy